प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कर्मचारी सरुवा/काज माग फाराम

प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ को अनूसूची-२ सँग सम्बन्धित

कर्मचारी संकेत नम्बर प्रविष्ठी गरे पश्चात Tab Button थिच्नहोस साथै (*) संकेत भएको खण्ड अनिवार्य भर्नुहोस ।


सम्पर्क विवरण लेख्नुहोस


*
 
*
 

सरुवा भई जान चाहेको पाँचवटा कार्यालय प्राथमिकताक्रम अनुसार अनिवार्य छान्नुहोस । कृपया कार्यालय छान्दा आफ्नो सेवा, समूह, उपसमूह तथा पद मिल्ने दरबन्दी भएको यकिन गरेर मात्र कार्यालय उल्लेख गर्नुहोस *

सरुवा माग गर्नुको कारण लेख्नुहोस *


हस्ताक्षर सहितको निवेदन अपलोड गर्नुहोस् * (फाइलको साइज बढीमा १ MB मात्र)
यो सरुवा निवेदन मेरो स्वेच्छाले पेश गरेको छु । प्रदेश सरकारले खटाएको निकायमा कामकाज गर्न जान तयार छु । *